FLUENT مقدماتی

FLUENT مقدماتی

سرفصل

 • آشنایی با مفاهیم اولیه CFD
 • فرایند شبیه­سازی در FLUENT
 • مدلسازی و مش بندی
 • تحلیل مسائل دو و سه­بعدی داخلی
 • تحلیل جریان آرام / آشفته
 • تحلیل جریان های محبوس
 • تحلیل مسائل اختلاط
 • تحلیل جریان خارجی غیرآدیاباتیک
 • تحلیل مسائل ترانزینت (گذرا)
 • تحلیل جریان های غیرلزج سرعت بالا
 • تحلیل جریان های چرخشی

مهارت های اکتسابی

الف – مفاهیم پایه در تحلیل CFD
ب- ایجاد شبکه (Mesh Generation) باسازمان و بی­سازمان در نرم­افزار ANSYS
ج- تحلیل جریان­های داخلی و خارجی / آرام و آشفته / آدیاباتیک و غیرآدیاباتیک / لزج و غیرلزج / ...
د- تحلیل جریان­های غیرلزج سرعت بالا

کلاس های آتی این درس