طراحی مکانیک به کمک solidworks I

SolidWorks I

سرفصل

  • آشنايی با تکنولوژی CAD/CAM
  • ترسیم Sketchهای دوبعدی
  • مدلسازی سه بعدی قطعات صلب
  • تهيه نقشه دوبعدی از قطعات
  • آزمون عملی

مهارت های اکتسابی

الف - مدلسازی سه­بعدی قطعات صنعتی به روش Solid Modeling
ب - تهیه نقشه­های دوبعدی قطعات صنعتی

کلاس های آتی این درس