نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی

سرفصل

  • آشنایی مقدماتی با نقشه­کشی
  • رسم سه نما
  • رسم نمای ایزومتریک
  • رسم نماهای برش
  • رسم پیچ و مهره
  • رسم شفت و اجزای آن
  • رسم نقشه­های جوشکاری
  • رسم نقشه­های مونتاژی
  • رسم نقشه های ورقکاری
  • آزمون عملی

مهارت های اکتسابی

الف – رسم سه­نمای قطعات به روش مستقیم و مجهول­یابی
ب – رسم نماهای پرسپکتیو ایزومتریک
ج- رسم نماهای برش
د- رسم اجزای مکانیکی اصلی شامل پیچ و مهره ، خط جوش ، ورقکاری و اجزای شفت

کلاس های آتی این درس