بازرگانی بین المللی

مشارکت در فرآیند جهانی شدن باعث توسعه تجارت، انتشار فناوری و نوآوری، فرصتهای گسترش بازار می شود. محرکه های اصلی جهانی شدن اقتصاد ؛ تجارت بین المللی، فعالیت شرکت های بین المللی و انتقال تکنولوژی می باشند. تجارت بین المللی یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در جهان و عامل عمده همکاری های بین المللی بین اقتصادهای ملی است.
در این دوره دانش کلی و کاربردی در حوزه بازرگانی بین المللی در اختیار دانشپذیران قرار می گیرد و آنها را برای حضور در بازارهای بین الملل آماده می کند.

سرفصل

  • مبانی و ساختار تجارت بین الملل
  • آشنایی با صادرات و واردات
  • آشنایی با نحوه بازکردن LC و استفاده از آن-آشنایی با قوانین تجارت بین الملل
  • آشنایی با قوانین اینکوترمز
  • آشنایی با ساختار بازارهای بین المللی و راه های نفوذ به بازارها در تجارت بین الملل
  • تدوین و تنظیم قرارداد های بین المللی
  • ثبت سفارش برای ثبت کالا در سامانه

مهارت های اکتسابی

مهارت در ورود به بازارهای جهانی
مهارت در باز کردن LC
مهارت در تنظیم قراردادهای بین المللی

کلاس های آتی این درس

مرداد 11
بازرگانی بین المللی
  غرب
  24 ساعت  |  جمعه 10:00 تا 14:00
مرداد 11
بازرگانی بین المللی
  سعادت آباد
  24 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 18:30