طراحی نقاشی متوسط

طراحی نقاشی متوسط

سرفصل

  • چهره خطی
  • طراحی فیگور خطی
  • طراحی فیگور حجمی
  • تکنیک رنگ روغن
  • تکنیک آکرولیک

مهارت های اکتسابی

آشنایی و اجرای مهارت های چهره خطی، طراحی فیگور خطی ، طراحی فیگور حجمی ، تکنیک رنگ روغن ، تکنیک آکرولیک

کلاس های آتی این درس

شهریور 6
طراحی نقاشی متوسط
  سعادت آباد
  40 ساعت  |  چهارشنبه 14:00 تا 19:30