کد کلاس : ۲۱۱۶۳۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶بهمن
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۷ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۸۲۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۱۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۶بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۹۸ مدت کلاس : ۵۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۶بهمن
۵۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۵۵۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۰۶بهمن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۳۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۷ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۶بهمن
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۶۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۳۰ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۲۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
احسان اله نعمت زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۶بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۱۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۶بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۶۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
انقلاب
۰۶بهمن
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۸۲ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۸۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۶بهمن
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۹۷۹ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۶بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۱۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
البرز
۰۶بهمن
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۶بهمن
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۴۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر مهدی میر بلوک جلالی
انقلاب
۰۶بهمن
۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۵۷۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۰۶بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۷۰۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۰۶بهمن
۱۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۷۸۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سید عرفان کرانی زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۶بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۴۶ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷بهمن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۳۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۷بهمن
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷بهمن
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند