ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۶۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۱۶تیر
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۱۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بابک صیرفی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳۰۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رشت
۱۶تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۱۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
صدیقه سادات اصغری
رشت
۱۶تیر
۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۶۶ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۶تیر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، دوشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۶۱۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۱۶تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۶تیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۰۱۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
انقلاب
۱۶تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۸۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر گلمان روغنی عراقی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۸۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
گلمان روغنی عراقی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۸۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
می گل یله
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۹۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
پگاه مهدی جبار
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۳۰۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶تیر
۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۰۳۱۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۱۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدخندان
۱۶تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۹۰۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۱۷تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۲۶۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۱۷تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۷تیر
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۵۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۷تیر
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۹ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷تیر
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹۷۸ مدت کلاس : ۸ ساعت
سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷تیر
۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۰۱۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۷تیر
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۴۸۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۱۷تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷تیر
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۹۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۷تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۲۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۷تیر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند