کد کلاس : ۲۱۲۳۳۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سید اسماعیل ابراهیمی
سعادت آباد
۰۲مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۳۶۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۲مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۰۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
آیدا مجیدی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۵۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۲مهر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۶۵ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سید اسماعیل ابراهیمی
سعادت آباد
۰۲مهر
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۲مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۶۹۰ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر نیما کرباسی زاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مهر
۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۴۳۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
نیاوران
۰۲مهر
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۲مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۰۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۲۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۵۷۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۷۳۲ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۳۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۴۹۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ابوالفضل شهبازی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۵۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علی صفایی اصل
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۴۷ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳مهر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۵۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حسن قاسمی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳مهر
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۸۸ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۸۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۲۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سامان صابونچی
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند