کد کلاس : ۲۲۰۶۵۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۱۳اسفند
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۲۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۳اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۳اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۳اسفند
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۱۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۳اسفند
۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۵۰۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
لاهيجان
۱۳اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۵۱۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
لاهيجان
۱۳اسفند
۱۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
گرگان
۱۳اسفند
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۹۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
لاهيجان
۱۳اسفند
۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۸ مدت کلاس : ۵۶ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۷۲۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۴اسفند
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۹۲۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۱۴اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۰۸۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۴,۵۳۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۳۶۵ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۵۶۲ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۱۴اسفند
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نارمک
۱۴اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۴۱ مدت کلاس : ۱۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۹۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۳۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۱۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۶۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
محمد جلیلوند
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴اسفند
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۵۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
اسماعیل عبدالهی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۴اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند