کد کلاس : ۲۲۱۲۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۷۶۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰اسفند
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۸۸۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۲۴ مدت کلاس : ۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱اسفند
۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۷۱۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲اسفند
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۱۳ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳اسفند
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۸۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۸۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۸۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۸:۱۵ تا ۲۱:۱۵،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۲۰ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۲۱ مدت کلاس : ۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۹۲۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۳۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۳ مدت کلاس : ۹ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۲۷۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۰۹ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۹۰ مدت کلاس : ۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۲۷۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۲۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۲۸۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۶اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۸۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۶اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند