کد کلاس : ۲۱۸۲۹۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۴۵۰ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۱۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۶۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۵اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۴۵ مدت کلاس : ۲۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حسین شیرازی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۷۳ مدت کلاس : ۲ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدرضا فاضل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۷۷ مدت کلاس : ۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۷اسفند
۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۴۵۱ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اسفند
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۷۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۵۹ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۸اسفند
۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۹۷ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حسین شکیبافرد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۸اسفند
۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۴۶ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیما کرباسی زاده
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۲اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۲۴ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۳اسفند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۹۸۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نارمک
۲۵اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۷۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۵اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۹۲۸ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۷اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اسفند
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۸۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۴۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۸اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۶۳ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۸اسفند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۸اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds +گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۸اسفند
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۷۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۷۵۲ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶فروردین
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۷۵۳ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۸۰۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰فروردین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سیدرضا فاضل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۹فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند