ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۰۸اسفند
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۵۳ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۹اسفند
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۶۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
قیطریه
۰۹اسفند
۱۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۳۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۹اسفند
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۰۹اسفند
۲۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۹۵ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیده افسانه موسوی
نیاوران
۱۰اسفند
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۰۸ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۰اسفند
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۳۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر آرش انصاری مقدم
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۰اسفند
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۸۲۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۰اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۱اسفند
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۳ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۱اسفند
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۱۲اسفند
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۲اسفند
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۶۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۳اسفند
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۳۷۰ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر فرشاد جمشیدی اخضر
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۳۷۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۴۳۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۴اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۵۵۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حامد زهره وند
نیاوران
۱۴اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۷۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۴اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۳۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۴اسفند
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۶۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۷۵۳ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۴۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۴اسفند
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۸۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۱۴اسفند
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۸۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۴اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۷۹۳ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۱۴اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۴اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۰۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۵اسفند
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۰۴۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر پریچهر پیمانی تیموری مطلق
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند