تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۰۰۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۱۳اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
بهروز صلاحی
پیروزی
۱۳اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۰۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۱۳اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۵۳۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۳اسفند
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۵۱۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۴اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۴۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۱۴اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۰۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
هستی خادمی
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۴اسفند
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۶۷۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۵اسفند
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۹۳۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ونک
۱۵اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۰۲۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میلاد فلاح سروندانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۱۳۱۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر علی صفایی اصل
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۱۴۱۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۱۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۶اسفند
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۶۳۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
مهرداد ابراهیمی میکال
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۶اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۷۱۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
پیروزی
۱۶اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۸۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۷اسفند
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۹۲۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۷اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۵۸۱ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۱۷اسفند
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۵۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
مهرداد ابراهیمی میکال
قیطریه
۱۷اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۱۸اسفند
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۳۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹اسفند
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۳۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۹اسفند
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۲۰اسفند
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۰اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۲۱۸ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۰اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۰۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۲۰اسفند
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۱۱۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۰اسفند
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۹۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۰اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند