کد کلاس : ۲۱۸۹۷۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۸اسفند
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۸اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۴۱ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۸اسفند
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۱۷ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اسفند
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۱۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۳۵۳ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۳۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۹اسفند
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۱۰ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۹اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۸۲۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
پیروزی
۰۹اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۳۴۶ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۰اسفند
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۳۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۹۵۷ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۰اسفند
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۹۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۰۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۴اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۷۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۱۴اسفند
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۷۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سیدخندان
۱۴اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۳۲۱ مدت کلاس : ۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۶۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۱۴اسفند
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۰۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۸۳۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۱۵اسفند
۴,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۷۶۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شهرقدس
۱۵اسفند
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۱۴ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
البرز
۱۵اسفند
۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۱۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۱۵اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۰۵۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۵اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۳۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۲۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۱۵اسفند
۴۲,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۰۷۹ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۶اسفند
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند