کد کلاس : ۲۲۱۳۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
هستی خادمی
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۸۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر فاطمه مقصودیان
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۱۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی رهبر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سعید یوسفی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۱۴ مدت کلاس : ۳۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۴۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد امین ساروهی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۵۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سید محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سید محمد طاهری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۸۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳اردیبهشت
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
اسعد گیم اهوازی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
انقلاب
۰۳اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
جواد محمدزاده
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۰۳اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۹۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
محمد جلیلوند
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۹۷ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳اردیبهشت
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۳اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۳۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
میلاد فلاح سروندانی
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میلاد فلاح سروندانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۰ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۹۳ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۰۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عباسعلی عباسی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۰۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر عباسعلی عباسی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند