تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۲ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
دکتر مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۳ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
دکتر مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵، دوشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵، چهارشنبه ۲۰:۱۵ تا ۲۲:۱۵،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۶۵ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۳۴۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۰۶اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۹۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۴۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
مهدی میر بلوک جلالی
انقلاب
۰۷اردیبهشت
۱۹,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۳۶۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۷اردیبهشت
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۶۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸اردیبهشت
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۸۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۸اردیبهشت
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۰۸اردیبهشت
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۵۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۸اردیبهشت
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۹۹ مدت کلاس : ۱۰۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۹اردیبهشت
۳۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۲۵۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۲۵۹۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۱۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۹۷ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۰۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۴۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۰ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۸۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۸۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۰۹اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۴۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۰۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۹اردیبهشت
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند