کد کلاس : ۲۲۲۰۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۰اسفند
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۹۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۰اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۱۸۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
مشهد
۲۰اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۰اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۸۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۰اسفند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۷۴ مدت کلاس : ۲ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
محمدامین معتمدی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۰اسفند
۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۷۷۵ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۰اسفند
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۰اسفند
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۹۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۰اسفند
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اسفند
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۲۰اسفند
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۲۰اسفند
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۵۵۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اسفند
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۵۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اسفند
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۶۱ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۲۰اسفند
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۶۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۱اسفند
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۷۹۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۳۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۶۴ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۷۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۳۶ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۲۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۸۲ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نارمک
۲۲اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۸۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۴۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۷۶۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند