کد کلاس : ۲۲۰۲۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۲۲اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۲۲اسفند
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۵۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۲۲اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۸۲۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۰۵۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۲اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds (پکیج)
کد کلاس : ۲۲۱۳۵۸ مدت کلاس : ۳۹۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۷۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۴۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۲اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۲۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۷۹۵ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۲اسفند
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۵۷ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۲اسفند
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۳۸ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۲اسفند
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۹۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
نارمک
۲۲اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۷۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۲اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۶۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۲اسفند
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۲۶۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۲اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۲اسفند
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۲ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۲اسفند
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۲اسفند
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۲اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند