کد کلاس : ۲۲۲۴۱۴ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۲۲اسفند
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۲۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۲۲اسفند
۴۲,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۱۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۲اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۲اسفند
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۸۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۲۲اسفند
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۶۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۲۲اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۱۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۲اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۵۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۲اسفند
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۲اسفند
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۷۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۲اسفند
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۸۴۹ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نارمک
۲۳اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۷۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۳اسفند
۸۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۲۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۳اسفند
۲۹,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۰۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۴۲۴ مدت کلاس : ۸۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۳اسفند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۶۲۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
گرگان
۲۳اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۶۶ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۲۳اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۷۹۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
قیطریه
۲۳اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۱۷ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۱۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳اسفند
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸۵۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۳اسفند
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۹۲۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۲۳اسفند
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۲۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۷۲ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۳اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۵۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۳اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۳اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند