+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۱۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۲۳اسفند
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۳۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۳اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۱۵۶ مدت کلاس : ۹ ساعت
شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۲۳اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۳اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۵۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۳اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۵۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۳اسفند
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۲۳اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۵۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۳اسفند
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۰ مدت کلاس : ۳۲۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۳اسفند
۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۷۶۷ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۳اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۲۳اسفند
۱۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۰۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۳اسفند
۴,۲۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۱۵۲ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۲۳اسفند
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds (مدوپوشاک)
کد کلاس : ۲۲۳۱۵۵ مدت کلاس : ۳۶۹ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۲۳اسفند
۹۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۱۵۷ مدت کلاس : ۱۰۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۲۳اسفند
۱۳۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۱۲ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۳اسفند
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۷ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۴اسفند
۶۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۸۸ مدت کلاس : ۷۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۴اسفند
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۹۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۱۹۸ مدت کلاس : ۵۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۴اسفند
۵۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۲۰۱ مدت کلاس : ۷۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۲۴اسفند
۶۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۳۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نارمک
۲۴اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۵۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۹۲۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
رامین صالح پور
نیاوران
۲۴اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۲۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۲۴اسفند
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۳۴۶ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۴اسفند
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۴اسفند
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۷۳۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸۶۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
گرگان
۲۴اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۸۶۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۴اسفند
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند