پیش نیاز

دارای مهارت هفتگانه کامپیوتر

کسب توانایی

آشنایی با مباحث مدیریت بازاریابی دیجیتال

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۰۴۱۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۲اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۸۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۳۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۲۸اسفند
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds +گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۸اسفند
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۲۰۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۳۰فروردین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
رضا فیاض فیضی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند